• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 5 เม.ย. 2564 อ่าน [71]

...
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication : GI) ในเชิงพาณิชย์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการขึ้นทะเบียน GI รวมทั้งนโยบายของจังหวัดตรังที่ให้ความสำคัญในการยกระดับสินค้าเด่นและสร้างความมั่นใจให้กับสินค้าด้วยตรา GI ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายภูวนัฐ สมใจ) เป็นประธาน เปิดการอบรม โดยมีพาณิชย์จังหวัดตรัง (นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ประกอบการหมูย่างในพื้นที่จังหวัดตรังและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 75 ราย ผลจากการจัดอบรมมีรายละเอียดดังนี้
  (1) ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง.
  (2) ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ทราบถึงวิธีการเตรียมความพร้อมในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียน “หมูย่างเมืองตรัง” ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเป้าหมายที่มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง”เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพสินค้าต่อไป          
   (3) ผลสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.96 ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในเรื่องหลักสูตรการบรรยายและการจัดการอบรม โดยมีความเห็นว่า หลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าจากการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ทั้งนี้ ควรมีการจัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหมูย่างด้านการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์