• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

ประชาสัมพันธ์"ไม้ยืนต้น" หลักประกันทางธุรกิจ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 23 มิ.ย. 2565 อ่าน [3]

...
ประชาสัมพันธ์
"ไม้ยืนต้น" หลักประกันทางธุรกิจ ????
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำกับดูแลพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจได้ขยายตัว เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ ตามกฎหมาย คือ
(1) กิจการ
(2) สิทธิเรียกร้อง เช่น สิทธิการเช่า ลูกหนี้การค้า
(3) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ
(4) อสังหาริมทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
(5) ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า
(6) ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงกำหนด ให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ??????
ข้อมูลจาก : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์